Category: Mulla Asgher

1st Night – Muharram 1408 – (Urdu)

12th Night – Muharram 1414 (Urdu)

11th Night – Muharram 1414 (Urdu)

10th Night – Muharram 1414 (Urdu)

10th Day – Muharram 1414 (Urdu)

9th Night – Muharram 1414 (Urdu)

8th Night – Muharram 1414 (Urdu)

7th Night – Muharram 1414 (Urdu)

6th Night – Muharram 1414 (Urdu)

5th Night – Muharram 1414 (Urdu)